Privacy Policy

 

De Brielse Zeilschool hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit document beschrijven wij hoe wij op de Brielse Zeilschool omgaan met persoonsgegevens. De Brielse Zeilschool organiseert kampen voor kinderen, en soms ook voor volwassenen waarbij zeilen vaak centraal staat. Ook verhuurt De Brielse Zeilschool haar terrein en/of boten. Dit alles zullen we later aanduiden met “activiteiten” van De Brielse Zeilschool.

Verwerking van persoonsgegevens

Om de overeenkomst die je als cursist of ouder/verzorger van een cursist met ons aan gaat uit te voeren – oftewel om activiteiten te kunnen organiseren – verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Geslacht
 • Foto’s op de website
 • Registratie van aanwezigheid op een kamp
 • Registratie zeilvaardigheid van de cursist
 • Eventuele CWO’s
 • Rekeningnummer ouders(s)/verzorgers(s)
 • Naam ouder(s)/verzorger(s)
 • Telefoonnummer en e-mailadres ouder(s)/verzorger(s)
 • Adres en woonplaats ouder(s)/verzorger(s)

Soms is het nodig om ook bijzondere persoonsgegevens te verwerken, te weten:

 • Allergieën en andere (medische) aandoeningen van de cursist waar tijdens het kamp op gelet moet worden. Dat je deze gegevens deelt met ons deelt impliceert dat je De Brielse Zeilschool toestemming geeft deze gegevens te verwerken.
 • Kopie ID voor noodgevallen

Na uitvoering van de overeenkomst, of wanneer de overeenkomst niet door gaat, bewaren we nog gegevens aan de hand van een gerechtvaardigd belang. Zo behouden we de relevante gegevens van de cursist over zeilvaardigheden en behaalde CWO’s om in kampen in de toekomst verder te kunnen gaan met de opleiding. Daarnaast behouden we de contact gegevens van ouders of verzorgers voor het kunnen versturen van gemaakte foto’s en doen van aanbiedingen van toekomstige activiteiten.

Doeleinden van de gegevensverwerking

We verwerken de gegevens niet zomaar, maar we hebben ze nodig voor:

 • het aangaan en uitvoeren van jouw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten jij recht hebt
 • het opnemen van contact, over de aankomende of afgelopen activiteit
 • het voeren van een gedegen administratie
 • het verbeteren van ons aanbod van activiteiten

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door De Brielse Zeilschool opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog maximaal 7 jaar.
 • De bijzondere gegevens genoemd hierboven worden direct na de activiteiten verwijderd.

Minderjarigen

Cursisten van De Brielse Zeilschool zijn vaak minderjarig, sterker nog, dat is onze voornaamste doelgroep. Wij kunnen de persoonsgegevens van minderjarigen alleen aannemen van de betreffende ouder of voogd met toestemming daarvoor. Dat zullen wij controleren.

 

Verstrekking aan derden

De Brielse Zeilschool  kan natuurlijk ook niet alles alleen, wij besteden dan ook een aantal dingen uit. Denk hierbij aan ons betalingssysteem en het programma waar wij onze financiële boekhouding in bijhouden. Ook de server waar onze website op draait is ondergebracht bij onze hostingprovider. Technisch gezien wordt hier data met een derde gedeeld. Wel zorgen we dat het bedrijf dat deze diensten verleent dezelfde standaard heeft rondom persoonsgegevens als wij.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU., tenzij ze voldoen aan de Privacy Shield en net zulke strenge eisen stellen aan beveiliging als de Europese wetgeving doet.

 

Beveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Onze website waar gegevens worden ingevuld is beveiligd met TLS (https), en de eigen gegevens zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord
 • Wij maken encrypted en beveiligde back-ups van onze administratie om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

Je  hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jouw ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Daarnaast heb je ook het recht om de door jou verstrekte gegevens weer te ontvangen. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiervoor, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wel is het mogelijk dat wij je dan niet de dienst kunnen leveren die je van ons hebt afgenomen.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

De Brielse Zeilschool

Phoenixstraat 30

2611 AL

Delft

info@debrielsezeilschool.nl

0152150037