Algemene voorwaarden 

Hier vindt u de algemene voorwaarden van de Brielse Zeilschool:

Algemene Voorwaarden – De Brielse Zeilschool

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden gelden de volgende definities: 

 1. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit voor het geven van lessen of andere vormen van instructie, al of niet aan boord van een vaartuig. 
 2. Klant: een natuurlijk persoon, bedrijf, school, vereniging, stichting of vertegenwoordiger van een particuliere groep die een overeenkomst sluit met een ondernemer. Het gaat hier om een overeenkomst voor het ontvangen van lessen of andere vormen van instructie, al dan niet aan boord van een vaartuig, verblijf/overnachting en de verdere overeengekomen aanvullende zaken of diensten. 
 3. Cursist: een natuurlijk persoon die, al of niet aan boord van een vaartuig, lessen of andere vormen van instructie ontvangt. Deze persoon ontvangt de lessen niet in het kader van zijn beroep of bedrijf, maar als privépersoon. 
 4. Cursus: het verblijf dat een natuurlijk persoon die, al of niet aan boord van een vaartuig, gedurende bepaalde tijd bij de ondernemer afneemt.
 5. Calamiteit: een “door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”. Voorbeeld: in de Alpenlanden is sneeuw in de winter gewoon, maar het ontbreken van sneeuw is geen natuurramp en dat is dus geen calamiteit. 
 6. Groep: een groep die tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, lessen of andere vormen van instructie ontvangt. Deze groep bestaat uit natuurlijke personen en wordt vertegenwoordigd door de klant die de overeenkomst heeft gesloten. De leden van de groep ontvangen de lessen niet in het kader van hun beroep of bedrijf, maar als privépersonen. 
 7. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, en dat is bestemd voor sportbeoefening en vrijetijdsbesteding. Onder het vaartuig vallen ook de uitrusting en inventaris die erbij horen. 
 8. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de ondernemer en de klant, waarbij de ondernemer zich verplicht om tegen betaling lessen of andere vormen van instructie en verblijf te geven aan de klant of aan een of meer andere personen waarvoor dit is afgesproken. Deze lessen kunnen al dan niet plaatsvinden aan boord van een vaartuig. 
 9. Elektronisch: per e-mail of via de website. 
 10. Molest: schade die is ontstaan in of door een conflictsituatie.

Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw. 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdrachtovereenkomst die gesloten wordt tussen de klant en de ondernemer. 

ARTIKEL 3 – AANBOD/OFFERTE 

 1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit. 
 2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren. 
 3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 10 werkdagen na de dagtekening. 
 4. De ondernemer vermeldt in zijn aanbod in ieder geval: 

– de aard, inhoud en omvang van de diensten die hij gaat verrichten; 

– de hoogte van het cursusgeld en de eventuele aanvullende kosten; 

– de datum waarop de instructie begint en eindigt. 

 1. Bij elk aanbod moet de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden afgeven. 

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST 

 1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de klant het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de klant.
 2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. 
 3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de klant geven. 

ARTIKEL 5 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN 

 1. De ondernemer en de klant spreken vooraf af:

– hoeveel de klant moet betalen aan cursusgeld en eventuele extra kosten; 

– of de ondernemer de prijzen tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden. 

 1. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de klant. 

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN 

 1. Na ons bericht van plaatsing dient de aanbetaling van €135,- binnen 30 dagen te zijn overgemaakt. 
 2. De klant moet bij het Optiweekend en het Pinksterweekend het volledige cursusgeld vóór 1 april in het cursusjaar betalen. In het geval van de zomerweken dient het cursusgeld vóór 1 mei in het cursusjaar volledig te voldoen.
 3. Indien het bericht van plaatsing voor een weekend na 1 april ontvangen is, dient het gehele cursusgeld binnen 30 dagen na ontvangst van dit bericht te zijn overgemaakt.
 4. Indien het bericht van plaatsing voor een zomerweek na 1 mei ontvangen is, dient het gehele cursusgeld binnen 30 dagen na ontvangst van dit bericht te zijn overgemaakt.
 5. Het cursusgeld dient te worden overgemaakt naar rekening NL94 RABO 0138 7349 41 t.n.v. Brielse Zeilschool Cursusgelden te Delft, onder vermelding van de naam van de cursist, het nummer van de week en het boottype waarin de cursist ingeschreven is.
 6. Als de klant niet op tijd betaalt, is deze in verzuim zonder dat de ondernemer de klant in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de klant. Daarin wijst hij de klant op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen.
 7. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde datum betaalt, is de klant de ondernemer het volledig cursusgeld verschuldigd.

ARTIKEL 7 – ANNULERING 

 • Voor een annulering in het geval van een calamiteit zie artikel 8. Voor overige annuleringen zie onderstaand artikel: 
 • Als de klant de overeenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel elektronisch aan de ondernemer kenbaar maken. 
 • Als de klant annuleert na de in artikel 6 lid 2 gestelde datum, heeft de ondernemer het recht om een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van de klant te eisen. Deze schadeloosstelling bedraagt;

– 75% van de overeengekomen reissom bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de cursusperiode;

– 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de cursusperiode of op de ingangsdatum van de cursus. 

Voor het Reünieweekend geldt:

– 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de cursusperiode of op de ingangsdatum van de cursus. 

Voor alle genoemde schadeloosstellingbedragen geldt de aanbetaling van € 135,- als minimum bedrag, exclusief het Reünieweekend, hier bedraagt het €50.

 1. Als de klant de overeenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of een andere persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de ondernemer daarmee akkoord gaat, heeft hij het recht om hiervoor administratiekosten in rekening te brengen.
 2. Als door overmacht de cursist de cursus niet kan volgen zal door de ondernemer en de klant een passende overeenkomst gesloten worden. ARTIKEL 8 – ANNULERING IN HET GEVAL VAN EEN CALAMITEIT 

 1. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de cursus spreekt men van een calamiteit, en is de cursus nog niet aangevangen, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door de klant vooruit betaalde gelden terug in de vorm van restitutie of een voucher. U heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding. 
 2. In geval van epidemieën en pandemieën is artikel 8 lid 1 ook geldend. 
 3. Cursisten, die onverhoopt voorafgaand of tijdens de cursus ziek worden, vallen onder het regime van hun reisverzekering, annuleringsverzekering, ziektekostenverzekering etc. 

ARTIKEL 9 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER 

 1. De ondernemer zal de instructie op een professionele manier aan de cursist(en) geven of laten geven. 
 2. De ondernemer staat ervoor in dat de aangeboden accommodatie veilig is en aan alle eisen voldoet. 
 3. Als er bij de instructie zaken van de ondernemer worden gebruikt, staat de ondernemer ervoor in dat deze zaken: 

– in goede staat verkeren;

– kunnen worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn;

– voldoen aan de veiligheidseisen die voor het overeengekomen gebruik gelden. 

 1. Als de ondernemer voor de instructie eigen zaken gebruikt, is hij verplicht om die zaken te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. De dekking van de verzekering moet gelden in het gebied waar de instructie wordt gegeven. 
 2. Als de ondernemer op basis van de overeenkomst verplicht is om accommodatie ter beschikking te stellen, doet hij dat voor de overeengekomen periode. 
 3. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig, zijn voor rekening van de ondernemer. Hieronder vallen onder meer haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en brandstofkosten. 
 4. De ondernemer adviseert de cursist met klem om geen waardevolle zaken mee te nemen. Hij wijst de cursist daarbij op de beperking van de aansprakelijkheid die beschreven staat in artikel 10 lid 2 van deze voorwaarden. 
 5. De ondernemer heeft het recht om de instructie op of in het water te vervangen door een instructie op de wal, als de weersomstandigheden in combinatie met het kennisniveau van de cursisten dit noodzakelijk maken. 

ARTIKEL 10 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT 

 1. Als de ondernemer voor de instructie een zaak van de klant gebruikt, moet de klant ervoor zorgen dat die zaak verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. De dekking van de verzekering moet gelden in het gebied waar de instructie wordt gegeven. Deze bepaling geldt niet als de ondernemer en de klant iets anders zijn overeengekomen. 
 2. De instructie wordt in het Nederlands gedoceerd. Daarom verwacht de ondernemer dat de cursist Nederlands spreekt. Als de cursist geen Nederlands spreekt, adviseert de ondernemer dat hij/zij alleen naar het kamp komt als er een vriend/vriendinnetje mee gaat om te voorkomen dat hij/zij geen aansluiting heeft met de rest van het kamp of de lessen niet kan volgen.
 3. Als de klant voor de instructie eigen zaken wil gebruiken, moet hij ervoor zorgen dat deze zaken voor dit doel geschikt zijn en veilig zijn. 
 4. De klant moet ervoor zorgen dat de cursist(en) een aansprakelijkheidsverzekering hebben, die voldoende dekking biedt voor de overeengekomen activiteiten. 
 5. De cursist moet kunnen zwemmen. De klant is verplicht om de medische verklaring van de cursist naar waarheid in te vullen en eventuele aanvullende medische keuringen te laten uitvoeren voordat de instructie begint.
 6. Als de ondernemer het vanwege een slechte voorbereiding door de klant niet verantwoord vindt om verder te gaan met de instructie, kan hij de klant bevelen om te stoppen. In dat geval moet de klant hier onmiddellijk gehoor aan geven. 
 7. Met het doorlopen van een lesweek wordt automatisch het bijzonder lidmaatschap (jeugdlid) van D.S.Z.V. ‘De Brielse Maas’ voor één jaar verkregen. Het jeugdlidmaatschap garandeert een toezending van het tijdschrift de “Cursisten Privé” met verhalen en foto’s van de zeilkampen. Daarnaast is het alleen voor jeugdleden mogelijk zich aan te melden voor het “Reünie Weekend” na de zomer. De contributie zit bij het inschrijfgeld inbegrepen.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID 

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen: 

– aan hemzelf; en/of 

– aan personen die bij hem in zijn dienst zijn; en/of 

– aan personen die hij heeft aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die hij met de klant heeft afgesproken. 

 1. De klant is volledig aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen: 

– aan hemzelf; en/of 

– aan zijn minderjarige kinderen; en/of 

– aan de groep die hij vertegenwoordigt. 

ARTIKEL 12 – KLACHTEN 

 1. Als de klant klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze binnen bekwame (gepaste) tijd per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten. 
 2. Als de klant klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten. 
 3. Als de klant zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn recht op herstel of schadevergoeding verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de klant worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten. 
 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil. 

ARTIKEL 13 – ONTBINDING OVEREENKOMST 

 1. Als een van de partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en er daarbij sprake is van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming, is de andere partij bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Hij kan er ook voor kiezen om nakoming van de verplichtingen te vorderen, maar in dat geval kan hij de overeenkomst niet ontbinden. 
 2. Bij ontbinding van de overeenkomst wegens een wezenlijke wanprestatie of een toerekenbare tekortkoming, kan de benadeelde partij aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle vorderingen, inclusief de vorderingen die niet direct opeisbaar zijn. 

ARTIKEL 14 – RECHTSKEUZE 

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is. 

ARTIKEL 15 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN EN KORTINGEN

 1. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze niet in het nadeel zijn van de klant en als deze schriftelijk of elektronisch zodanig zijn vastgelegd dat de klant ze eenvoudig kan opslaan.
 2. Vroegboekkorting bedraagt €25,- geldt alleen als de inschrijving binnen is gekomen in de periode van 1 december tot 15 januari, en alleen als de aanbetaling door ons is ontvangen in periode van 1 december tot 15 februari. Vroegboekkorting geldt niet i.c.m. familiekorting of introductiekorting.
 3. In plaats van de €25,- vroegboekkorting heeft de klant ook keuze uit 1 van de beschikbare Brielle truien. Deze truien vroegboekkorting geldt tevens alleen in de periode van 1 december tot 15 januari. Hierbij is er een beperkte keuze uit truien en geldt zolang de voorraad strekt en op=op. Indien een trui is gekozen door de klant die later niet op voorraad blijkt te zijn, kan de klant kiezen voor een andere trui die wel op voorraad is, of de korting van €25,-.
 4. Familiekorting bedraagt €15,- per cursist en is geldend voor derdegraads familieleden van de cursist, als deze ingeschreven worden in hetzelfde seizoen.
 5. Introductiekorting bedraagt €25,- per introducé en geldt voor maximaal 5 introducés. Dit mogen alleen introducés zijn die hiervoor nooit eerder naar een Brielle week of weekend zijn geweest. De klant kan dus niet twee jaar op een rij dezelfde cursist introduceren en gebruik maken van de introductiekorting. 
 6. Bij een inschrijving kan de klant slechts gebruik maken van één soort korting. Indien er meerdere kortingen op de cursist van toepassing zijn geldt alleen de hoogste korting.
 
ARTIKEL 16 – WACHTLIJST
 1. Indien er geen plek meer is voor de gewenste keuze (week, boot, geslacht) kan de cursist op de wachtlijst worden geplaatst. Zodra de gewenste beschikbaar is, ontvangt de klant hier bericht over.
 2. Indien de cursist geplaatst kan worden in de gewenste keuze, krijgt de klant daar bericht over. Binnen een maand van bericht van plaatsing dient er een bevestiging zijn geweest vanuit de klant en volledig te zijn betaald. 
 3. Indien binnen een maand na bericht van plaatsing geen bevestiging is ontvangen van de klant, vervalt de plek op de wachtlijst.
 4. Indien binnen een maand na bericht van plaatsing geen volledige betaling is ontvangen van de klant, krijgt hij/zij hierna nog één kosteloze herinnering. Indien deze niet binnen 14 dagen wordt betaald, vervalt de plek op de wachtlijst.
 

Leverings- en retourbeleid webshop

Retourneren en ruilen

 1. Retourneren en ruilen van artikelen uit de webshop is mogelijk t/m 21 dagen na de verzending van het artikel.  
 2. Voor een volledige terugbetaling van de artikelprijs dient het geretourneerde artikel in perfecte staat en niet gedragen te zijn.
 3. Ruilen is alleen mogelijk indien het artikel nog in perfecte staat verkeert en niet is gedragen.
 4. Het retourformulier dient ingevuld mee teruggestuurd te worden met het artikel. Retourformulier kwijt? Download hier een nieuw formulier,
 5. Alleen als het gewenste artikel om te ruilen op voorraad is, kan er geruild worden. Indien dit niet het geval is, zal er contact worden opgenomen met de consument voor een passende oplossing.
 6. De verzendkosten van het ruilen of retourneren worden niet vergoed door de aanbieder.
 7. Indien de prijs van het nieuwe gewenste artikel lager is  dan het geretourneerde artikel, zal het resterende bedrag worden teruggestort naar de rekening van de consument.
 8. Indien de prijs van het nieuwe gewenste artikel hoger is  dan het geretourneerde artikel, zal het resterende bedrag eerst moeten worden betaald voordat de verzending van het nieuwe artikel zal plaatsvinden.
 9. Binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel zal het retourbedrag teruggestort worden op de rekening van de consument.

Levering

 1. De geschatte levertijd is binnen 8 werkdagen. Door drukte kan deze levertijd verschillen.

Tijdens de volgende data is de webshop gesloten en kunnen zowel bestellingen als retourneringen niet geplaatst worden:

 • 19 dec 2022 t/m 8 jan 2023
 • 30 jan 2023 t/m 20 feb 2023

Retouradres:

de Brielse Zeilschool

Phoenixstraat 30

2611AL D